2020_11_Wiles_PH5

Photo 5. Utility-scale 64 MVA lithium-ion energy storage system (ESS). Courtesy SMA

Photo 5. Utility-scale 64 MVA lithium-ion energy storage system (ESS). Courtesy SMA